Bộ môn Đất và Lập địa

Bộ môn Đất và Lập Địa
Nhân sự:
Tổng số cán bộ, viên chức: 6 người
Tiến sỹ: 02; Thạc sỹ: 04; Kỹ sư: 01
Lãnh đạo Bộ môn:  ThS. Phạm Ngọc Thành
Chức năng, nhiệm vụ
+ Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học cho việc quản lý và sử dụng hợp lý đất lâm nghiệp, đặc biệt là các loại đất bazan thoái hóa, vùng đất nhiễm chất độc hóa học, đất bị suy thoái.
+ Nghiên cứu đặc điểm đất đai, diễn biến độ phì đất và quan hệ giữa các yếu tố đất đai của một số loại hình rừng (chủ yếu tập trung vào rừng trồng) và các hệ sinh thái đặc thù. 
+ Xây dựng các mô hình sử dụng đất hợp lý cho từng vùng sinh thái đặc thù.
+ Phân hạng và đánh giá thích hợp cây trồng lâm nghiệp nhằm đề xuất cơ cấu cây trồng phục vụ gây trồng và phát triển rừng trong điều kiện biến đổi khí hậu. 
Nghiên cứu xây dựng các mô hình sử dụng đất phù hợp với Chiến lược phát thải thấp và Tăng trưởng xanh
+ Tư vấn, chuyển giao về xây dựng bản đồ đất, lập địa và cơ cấu cây trồng phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. 
+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong sử dụng đất và quản lý rừng. 
+ Nghiên cứu về thủy văn rừng và cân bằng nước trong hệ sinh thái rừng; các giải pháp KHCN về quản lý lưu vực.

 

 

Share