Bộ môn Môi trường và BĐKH

Bộ môn môi trường và biến đổi khí hậu

Nhân sự:

Tổng số cán bộ, viên chức: 05 người

Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ: 04; 

Lãnh Đạo Phòng: ThS. Nguyễn Thùy Mỹ Linh

Chức năng

Nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật, chuyển giao và đào tạo về diễn biến môi trường, tác động môi trường; tác động và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ

+ Nghiên cứu cơ sở, cơ bản về môi trường và diễn biến môi trường ở các vùng sinh thái đặc thù (vùng đất dốc, vùng cát, vùng đất phèn, đất ngập mặn,…), các hệ sinh thái bị thoái hóa;

+ Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong lâm nghiệp;

+ Nghiên cứu cơ sở khoa học về phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp;

+ Nghiên cứu lượng giá các giá trị môi trường và dịch vụ môi trường trong lâm nghiệp; phân tích kinh tế môi trường trong tác động môi trường, biến đổi khí hậu trong Lâm nghiệp;

+ Điều tra, đánh giá và giám sát tác động môi trường trong lĩnh vực lâm nghiệp;

+ Hợp tác quốc tế, tập huấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu.

 

 

Share