Bộ môn Vi sinh

Bộ môn Vi sinh

Nhân sự:

Tổng số cán bộ, viên chức: 03 người

Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ: 01; Kỹ sư: 01

Lãnh Đạo Phòng: Phụ trách phòng - TS. Lê Quốc Huy

Chức năng, nhiệm vụ

+ Nghiên cứu cơ bản đặc điểm sinh học vi sinh vật thực vật, vi sinh vật đất, vi sinh vật nước.

+ Phân tích vi sinh vật thực vật, vi sinh vật đất và vi sinh vật nước.

+ Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vi sinh, công nghệ sinh học môi trường, sản xuất chế phẩm, phân bón sinh học phục vụ cây trồng, cải tạo đất, xử lý làm sạch ô nhiễm đất, nước, không khí, bảo vệ môi trường.

+ Xây dựng và bảo tồn bộ giống vi sinh vật phục vụ trồng rừng và bảo vệ môi trường.

Hợp tác nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tập huấn và chuyển giao công nghệ.

 

 

Share