Phòng thí nghiệm Đất, Môi trường và Vi Sinh

Phòng thí nghiệm Đất, Môi trường và Vi Sinh
Nhân sự:
Tổng số 7 cán bộ
Gồm 03 Thạc sỹ, 03 cử nhân và 01 kỹ thuật viên
Lãnh đạo phòng: Phó phụ trách Ths. Hà Thị Hiền
Chức năng nhiệm vụ
+ Tổ chức phân tích các mẫu đất, mẫu thực vật, mẫu nước và vi sinh vật; kiểm nghiệm, giám định và đánh giá chất lượng môi trường;
+ Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật về phân tích các chỉ tiêu liên quan đến đất, sinh lý sinh thái rừng, môi trường và vi sinh vật;
+ Đào tạo, tập huấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ, tư vấn và hợp tác quốc tế về lĩnh vực được chuyển giao theo quy định của pháp luật;
+ Nghiên cứu cơ bản đặc điểm sinh học vi sinh vật thực vật, vi sinh vật đất, vi sinh vật nước.
+ Phân tích vi sinh vật thực vật, vi sinh vật đất và vi sinh vật nước.
+ Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vi sinh, công nghệ sinh học môi trường, sản xuất chế phẩm, phân bón sinh học phục vụ cây trồng, cải tạo đất, xử lý làm sạch ô nhiễm đất, nước, không khí, bảo vệ môi trường.
+ Xây dựng và bảo tồn bộ giống vi sinh vật phục vụ trồng rừng và bảo vệ môi trường.
 Hợp tác nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tập huấn và chuyển giao công nghệ.
Cơ sở vật chất:
+ Thiết bị phân tích thuộc phòng thí nghiệm tương đối đa dạng, đảm bảo đáp ứng được các nhiệm vụ phân tích mẫu đất, thực vật, nước và vi sinh vật của phòng. Một số thiết bị phân tích thí nghiệm hiện đại được đầu tư mới như: hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), Hệ thống công phá mẫu bằng lò vi sóng (Topwave), Hệ thống phân tích cacbon và nitơ (TOC/TN), máy quang phổ khả kiến (UV/vis), hệ thống kính hiển vi huỳnh quang, kính hiển vi sinh học, kính hiển vi soi nổi, tủ môi trường, tủ ấm, tủ sấy, nồi hấp, cân phân tích v.v.

 

 

Share