Nghiên cứu thực nghiệm môi trường

T5, 10/26/2017 - 10:37

Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Môi trường trực thuộc Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng có trụ sở đặt tại xã Bình Thanh huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình với diện tích rừng quản lý bảo vệ và thí nghiệm là 300 ha.