Trang thiết bị

T5, 10/26/2017 - 09:48

      Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng có một Phòng thí nghiệm Đất và môi trường đạt tiêu chuẩn với những trang thiết bị nghiên cứu khá đồng bộ, hiện đại, hệ thống, từ các nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, đầu tư trong nước, các dự án nước ngoài, để đảm bảo đáp ứng đượ